hoe werkt Cultuurhelden?

Al sinds 2013 werken we op maat om cultuureducatie te verankeren in het onderwijscurriculum van zoveel mogelijk Delftse scholen (PO en VO). Bij de activiteiten van Cultuurhelden op een school staat ‘het creatieve proces’ van de leerling altijd centraal.

aanpak

Bij deelname bespreken we of en hoe cultuureducatie al aanwezig is op school, en wat de visie is van de school. We bekijken in welke ontwikkelingsfase de school zit en welk traject daar het beste bij past: kennismaking, ontwikkeling, doorontwikkeling of onderhoud. Meedoen kan eenvoudig via een kennismakingstraject. De ontwikkelfase en de doorontwikkeling helpen scholen om de visie op cultuureducatie verder uit te werken, en daar activiteiten aan te verbinden. Het onderhoudstraject begeleidt scholen waar passende cultuureducatie verankerd is.

Een adviseur gaat in gesprek met de school. Uit die dialoog volgt een plan van aanpak. Zo sluiten we aan bij de onderwijsvisie, de cultuur en de culturele omgeving van de school. We zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze (maatwerk en de dialoog met de school) zorgt voor echt duurzame ontwikkelingen. Ieder traject is anders, want iedere school is uniek. Juist omdat de leerkrachten actief meedenken en mee-ontwikkelen, ervaren zij verantwoordelijkheid voor het traject. Ieder jaar wordt de voortgang besproken en indien nodig passen we het traject aan.

In een Cultuurheldentraject geven we invulling aan twee onderdelen:
• Curriculumontwikkeling
• Deskundigheidsbevordering bij leerkrachten
 

curriculumontwikkeling

Curriculumontwikkeling is de ontwikkeling van terugkerende projectweken, lessen, lessenreeksen en leerlijnen. Dit doen we door de inzet van kunstvakdocenten en de volgende activiteiten:

Uitvoering van lessen
Een kunstvakdocent verzorgt in het bijzijn van een leerkracht een les.

Ontwikkeling van lessen
Een kunstvakdocent ontwikkelt in afstemming met een leerkracht een lessenreeks.

Doorontwikkeling van lessen
Een kunstvakdocent denkt mee en geeft advies aan een leerkracht bij de ontwikkeling van een nieuwe lessenreeks, of bij het doorontwikkelen van een bestaande lessenreeks.

Het Ontwikkelcafé
Onder begeleiding van een inspirerende kunstvakdocent werkt een groep leerkrachten aan de idee-ontwikkeling en uitwerking van een project of lessenreeks.

Daarnaast geven we advies over de ontwikkeling van de onderwijsvisie en het schoolplan met betrekking tot cultuureducatie.

deskundigheidsbevordering bij leerkrachten

De deskundigheid van leerkrachten wordt bevorderd door de inzet van kunstvakdocenten en trainers. Zij werken aan de volgende activiteiten:

Teamtrainingen Cultuurhelden
Een basistraining over het belang van cultuureducatie en het begeleiden van het creatieve proces van de leerlingen.

Teamtrainingen op maat
Het leerkrachtenteam ontwikkelt kennis over - en vaardigheden in – een bepaald belangrijk onderdeel van een kunstles, zoals reflectie op eigen werk en dat van anderen.

Vakvaardigheidstrainingen
Het leerkrachtenteam ontwikkelt kennis over en vaardigheden in een bepaald kunstvak of onderdelen daarvan.

Samen voor de klas
Een leerkracht en een kunstvakdocent voeren samen een les uit en leren van elkaar. Vaak is die les ook samen gemaakt in een Ontwikkelcafé.

download bovenstaande informatie in pdf

mail projectleider Janneke

startpagina Cultuurhelden


Cultuurhelden is de Delftse uitvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt gefinancierd door Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft